Intern kvalitets kontroll – Handbok för kemilaboratorier (Trollboken – Troll Book) (NT TR 569 ed 5.1 – Svensk/Swedish)

  • Report #: NT TR 569 Edition 5.1 – Swedish
  • Approved: May 2018
  • Author(s): Håvard Hovind, Bertil Magnusson, Mikael Krysell, Ulla Lund, Irma Mäkinen
  • Version: Edition 5.1 – English
NT_TR_569_Troll_Book_ed5.1_SwedishDownload pdf

Abstract

Målet med Trollboken är att ge praktiska råd för intern kvalitetskontroll. Boken är skriven för dig som arbetar med rutinmätningar på analyslaboratoriet. Den femte utgåvan är en mindre revidering. De viktigaste ändringarna är:
  • tydligare fokus på målinriktade gränser där kundens krav är lägre än metodens prestanda – då kan ju vidare gränser sättas. Då detta innebär att det blir färre gånger metoden är utanför kontroll rekommenderas detta – se exempel 1, 2, 5 och 7;
  • långtidsutvärderingen (kapitel 10) är reviderad och diskuterar nu kontrollgränser och centrallinje i separata avsnitt;
  • sammanvägd standardavvikelse (eng. pooled) o  sammanlagd standardavvikelse betecknas nu mer korrekt sammanvägd standardavvikelse; o  sammanvägd standardavvikelse rekommenderas för att ta fram standardavvikelse för R och r% diagram; o  exempel 10 har lagt till som visar beräkning av sammanvägd standardavvikelse
sr och sRw från intern kvalitetskontroll där man har mätt 3 replikat i varje           analysomgång under 8 olika dagar. Om alla resultat används för att beräkna sRw           erhålls ett för lågt värde och då blir kontrollgränserna för snäva.
  • för R och r% diagram är det bäst att välja några av proverna i den aktuella analysomgången – exemplen har därför reviderats.
Den första versionen av intern kvalitetskontroll ([1] – Intern kvalitetskontroll – Handbok för vattenlaboratorier togs fram i nordiskt samarbete på 80-talet – mest känd under namnet Trollboken [2]. Den har sedan översatts till flera språk och har en utbredd användning som ett verktyg för kemilaboratorier – inte enbart miljölaboratorier. Sedan den första upplagan kom ut har det under åren hänt mycket inom området analyskvalité. För det första har kravet på ackreditering av analyslaboratorier skapat ett tryck på laboratorierna att dokumentera analyskvalitén och den interna kvalitetskontrollen är en viktig del av denna dokumentation. När standarden för ackreditering ISO/IEC 17025 [3] började tillämpas kom mätosäkerhet i fokus, både för kemiska och mikrobiologiska metoder. När ett laboratorium skall beräkna mätosäkerheten är kunskap om inom-lab reproducerbarhet (mellanliggande precision) viktigt. The task of compiling this book has been made possible by the financial support from Nordic Innovation Centre/Nordtest through the project 04038, the Swedish Environmental Protection Agency and Trollboken AB. Uppdraget att uppdatera denna bok har varit möjligt tack vare bidrag från Nordic Innovation Centre/Nordtest, i projekt 04038, Naturvårdsverket och Trollboken AB. Den svenska översättningen har utförts med bidrag från RISE Research Institutes of Sweden. Den engelska utgåva 5 av handboken TR 569 kan laddas ner från wwww.nordtest.info. Vanliga frågor (Frequently Asked Questions, FAQ) behandlas på www.trollboken.se under Resources.